ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี พ.ศ.2565

151 ครั้ง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือน ต.ค.65 – มี.ค.66)

.....................................................................

                   1. นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง

จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่               มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินการ

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งที่ 3

  โดยมีการเพิ่มอัตรากำลัง ดังนี้

    1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

    2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร

                    2.1 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหาร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ผลการดำเนินการ

                   - เทศบาลตำบลเหมืองแก้วมีตำแหน่งว่างในสายงานผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับโอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่

                    2.2 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการตามแผนการสรรหา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด

                   ผลการดำเนินการ

                    เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว มีตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติตามแผน จำนวน 19 อัตรา มีอัตราว่างจำนวน 4 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.05 ได้แก่

                   - ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา (อยู่ระหว่างรับโอน)

                    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา (อยู่ระหว่างรับโอน)

                    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา (อยู่ระหว่างรับโอน)

                    - ตำแหน่งนายช่างโยธา ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา (ปรับลดกรอบอัตรากำลังเพื่อให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณ)

                   3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

                   ดำเนินตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ผลการดำเนินการ

                   - การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมจำนวน  11 คน

                   4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยทำให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และพนักงานเทศบาลมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และมีวิธีการในการกำหนดปัจจัยสำคัญ ๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจในการทำงาน

                   ผลการดำเนินการ

                   - โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ถึงปัจจุบัน

                                -  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ถึงปัจจุบัน

                   5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ในแต่ละครึ่งปีงบประมาณนั้น ๆ

                   ผลการดำเนินการ

                   - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

                   6. นโยบายส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

                   ให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

                   ผลการดำเนินการ

                   - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ถึงปัจจุบัน

แชร์ให้เพื่อน: