ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

177 ครั้ง

1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5. คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

6. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

7. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์

8. คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

11. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12. คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

13. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

14. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 6. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 13.60 MB. 11
2 14. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16.15 MB. 11
3 13. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 4.51 MB. 9
4 12. คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 8.07 MB. 9
5 11. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล 2.64 MB. 10
6 10. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคาก 2.78 MB. 10
7 9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.26 MB. 9
8 8. คู่มือการเข้ารับบริการค่ารักษาพยาบาล 7.16 MB. 11
9 7. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ 411 KB. 11
10 5. คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร 239 KB. 10
11 4. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 1.29 MB. 12
12 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว 4.83 MB. 13
13 2. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 800 KB. 11
14 1. คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 491 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: