ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

172 ครั้ง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์ทั่วไป

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 214 KB. 23
2 ประกาศ กท.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน 5.16 MB. 28
3 ประกาศ กท.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแบ่งส่วนราชการฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 2.38 MB. 21
4 รวมประกาศหลักเกณฑ์พนักงานเทศบาลในการประชุม กท.ชม.ครั้งที่ 15 2558 4.40 MB. 24
5 ประกาศ กท.ชม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉ.3 พ.ศ.2563 165 KB. 22
6 ประกาศ กท.ชม.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา 752 KB. 24
7 ประกาศ กท.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย 770 KB. 21
8 ประกาศ กท.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 172 KB. 21
9 เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 243 KB. 23
10 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูฯ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2566 2.12 MB. 20
11 ประกาศ-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินครูฯพ.ศ.2565 9.61 MB. 23
12 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 1.47 MB. 21
13 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป) 1.47 MB. 24
14 การพัฒนาบุคลากร 4.37 MB. 22
15 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 367 KB. 19
16 ประกาศ ก กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 142 KB. 24

แชร์ให้เพื่อน: