ข้อมูล เทศบาล
นายไกร  บุญมาเรือน - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว<br>โทร. 053-379540 ต่อ 16

นายไกร บุญมาเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
โทร. 053-379540 ต่อ 16

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน

65 ครั้ง

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษา

สำนักปลัด

1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
3.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
6.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
7.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
8.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
9.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18.การแจ้งขุดดิน
19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21.การแจ้งถมดิน
22.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
24.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
25.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
26.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
27.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
28.การรับชำระภาษีป้าย
29.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
30.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
32.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
33.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
34.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
35.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
36.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ) 37 KB. 0
2 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 41 KB. 0
3 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 37 KB. 0
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 34 KB. 0
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 34 KB. 0
6 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 38 KB. 0
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 KB. 0
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 35 KB. 0
9 การรับชำระภาษีป้าย 35 KB. 0
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 35 KB. 0
11 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 37 KB. 0
12 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 37 KB. 0
13 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 39 KB. 0
14 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 42 KB. 0
15 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 37 KB. 0
16 การแจ้งถมดิน 36 KB. 0
17 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 40 KB. 0
18 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 37 KB. 0
19 การแจ้งขุดดิน 36 KB. 0
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 40 KB. 0
21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 38 KB. 0
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 39 KB. 0
23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 39 KB. 0
24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 39 KB. 0
25 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 40 KB. 0
26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 39 KB. 0
27 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 37 KB. 0
28 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 35 KB. 0
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 40 KB. 0
30 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 38 KB. 0
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 37 KB. 0
32 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 40 KB. 0
33 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 35 KB. 0
34 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 35 KB. 0
35 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 35 KB. 0
36 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 34 KB. 0
37 คู่มือสำหรับประชาชนทะเบียนพาณิชย์ (1) 110 KB. 7
38 คู่มือสวัสดิการเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว-จังหวัดเชียงใหม่ 858 KB. 5
39 คู่มือการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ 199 KB. 4
40 คู่มืองานบุคคล 135 KB. 3
41 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.๒๕๔๐ 175 KB. 4
42 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 99 KB. 5
43 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 132 KB. 7
44 คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง 93 KB. 5
45 คู่มือประชาชนขั้นตอนการชำระภาษี 112 KB. 4
46 คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ 314 KB. 5

แชร์ให้เพื่อน: