อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจ

กำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา16 (2)มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8) )

     (2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

     (3)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

     (4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16(17))

     (5)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา16 (28))

    (6)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา 50 (3) )

    (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))

ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการการซ่อม การสร้าง การบำรุงรักษา ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน นี้ คือ

กองช่าง

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  การจัดการศึกษา  (มาตรา 16 (9)มาตรา 50 (6) )

       (2)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

       (3)  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา16 (13) )

       (4)  การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))

       (5)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการปฏิบัติงานประสานงานใน

สำนักปลัด  อยู่ในงาน พัฒนาชุมชนและสวัสดิการ และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา16(17))

       (2)  การจัดให้มีและควบคุมและฌาปนสถาน  (มาตรา  16(20) )

       (3)  การรักษาความปอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23) )

       (4)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา 16 (27) )

       (5)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) )

       (6)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจเป็นการประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วนราชการ คือ

กองช่าง

และสำนักงานปลัด ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด (มาตรา 16 (3))

       (2)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

       (3)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (มาตรา 16 (21))

       (4)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสานการปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ

กองคลัง

และสำนักปลัด
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    (1)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  (มาตรา 16(18))

    (2)  การจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (27))

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ

สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16 (11))

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ

กองการศึกษา

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (มาตรา 16 (1))

(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 67 (15))

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ

ส่วนราชการทุกกองในเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา )

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th