การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

***********************************************************************

สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

***********************************************************************

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th