แผนพัฒนาสามปี

                                                   แผนพัฒนาสามปี

                                                 (พ.ศ. 2559 - 2561)

                                           

                                    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561

                                    รายละเอียดของแผนพัฒนาฯ

                                    แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

              ********************************************************************************

                                                   แผนพัฒนาสามปี

                                              (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

                                           

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th