เว็บลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ==> http://chiangmailocal.go.th/

 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ==> http://www.dla.go.th

 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  ==> http://www.e-report.energy.go.th

 

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==> http://www.laas.go.th

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==> http://e-plan.dla.go.th

 

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==> http://info.dla.go.th

 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ==> http://www.oic.go.th/web2014/main.html

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ==> http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

 

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ==> http://ele.dla.go.th
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ==> http://ccis.dla.go.th
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ==> http://sis.dla.go.th
 
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. ==> http://welfare.dla.go.th
 
สสส. TCNAP ==> http://tcnap.org

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th