ระบบฐานข้อมูลกลางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 ระบบข้อมูลกลางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 

 

ระบบข้อมูลกลางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ในแต่ละปีงบประมาณ

เพื่อให้สะดวกในการค้นหาเรียกดูข้อมูลได้สะดวก ซึ่งระบบข้อมูลกลางเเทศบาลตำบลเหมืองแก้วประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้        

 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลคมนาคม

ข้อมูลชุมชน

แหล่งน้ำ/ประปา/ไฟฟ้า

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

การพาณิชยกรรม

บำบัดน้ำเสีย

ประชากร

อัตรากำลัง/

รายรับ-รายจ่าย

สถานที่ท่องเที่ยว

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th