ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเหมืองแก้ว

กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

1. กลุ่มผ้าพื้นเมืองเหมืองแก้ว

ประธานกลุ่มอาชีพ นางมัณฑนา  แสงคำมา  

ที่อยู่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-379113

 

 

2. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ประธานกลุ่มอาชีพ นางธัญญา  สกุลวรศิลป์

ที่อยู่ 13 หมู่ 6 บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 089-5578541

 

  

 

 

3. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังป้อง

ประธานกลุ่มอาชีพ นางพิกุลทอง  บุญเลิศ

ที่อยู่ 43 หมุู่ 6 บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 087-522598

 

 

 

3. กลุ่มกระดาษสา

ประธานกลุ่มอาชีพ นางเพ็ญพิศ  พันธ์ศรี

ที่อยู่ 43 หมุู่ 7 บ้านสันเหนือ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 081-9600860

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th