แผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้วให้บริการ

ระยะเวลาที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้วให้ปรับลด(ปัจจุบัน)

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

9

สำนักงานปลัด

ช่วยเหลือสาธารณภัย

รับแจ้งการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์

การขอข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สนับสนุนการบริการน้ำอุปโภค –บริโภค จากปัญหา    ภัยแล้ง

การรับจดทะเบียนพาณิชย์

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

-          การขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่ไม่เกิน200ตร.ม.)

-          ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

ในทันที

แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15วัน

ในทันที /3 วัน

2 วัน /ราย

7  วัน/ราย

งานใหม่

20วัน/ราย

 

20 วัน/ราย

 

20วัน/ราย

ในทันที

แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 10วัน

ในทันที /3 วัน

1  วัน/ราย

5  วัน/ราย

3  วัน/ราย

15 วัน/ราย

 

15 วัน/ราย

 

15 วัน/ราย

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้วให้บริการ

ระยะเวลาที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้วให้ปรับลด(ปัจจุบัน)

 

10

11

10

11

12

กองคลัง

การจัดเก็บภาษีท้องที่

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บภาษีป้าย

การรับเอกสารโครงการจัดเก็บขยะ

การขอหนังสือรับรองผลงาน/บุคคล

 

10 นาที/ราย

10 นาที/ราย

10 นาที/ราย

10 นาที/ราย

งานใหม่

 

7 นาที/ราย

7 นาที/ราย

7 นาที/ราย

7 นาที/ราย

     7 วัน/ราย

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

กองช่าง

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

-          ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

-          ขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาต

ขออนุญาตตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน

-          -ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร

-           ขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาต

ขออนุญาตตามภารกิจถ่ายโอนก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำทางน้ำ

-          -ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร

-           ขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาต

ขออนุญาตเก็บสะสมพลังงานเชื้อเพลิง

-          -ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร

-           ขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาต

งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

 

10 วัน/ราย

5 วัน/ราย

5 วัน/ราย

10 วัน/ราย

5 วัน/ราย

5 วัน/ราย

10 วัน/ราย

 

5 วัน/ราย

5 วัน/ราย

10 วัน/ราย

5 วัน/ราย

5 วัน/ราย

5 วัน/ราย

 

7วัน/ราย

3 วัน/ราย

4 วัน/ราย

7วัน/ราย

3 วัน/ราย

4 วัน/ราย

7วัน/ราย

 

3 วัน/ราย

4 วัน/ราย

7วัน/ราย

3 วัน/ราย

4 วัน/ราย

3 วัน/ราย

 

18

 

19

 

 

20

กองการศึกษา

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(งานกำหนดใหม่)

การรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย

(งานกำหนดใหม่)

การรับสมัครการฝึกอาชีพและการขอเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (งานกำหนดใหม่)

 

-

 

-

 

 

-

 

 

15 นาที/ราย

 

15 นาที/ราย

 

 

7 วัน/ราย

 

enlightened  แผนผังการปฏิบัติราชการการบริการประชาชน (การบริการรับเรื่องร้องเรียน จากคำร้องทั่วไป)


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th