กองการศึกษา

 

 


 นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

  นายภูวดล  ทองมนต์

นักวิชาการศึกษา

 
 

 

พนักงานจ้าง

 

   นางสาวอำพร สุพรรณ์ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวสุวิมล น้อยเปียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพงษ์  กาวิลุน

คนงานทั่วไป

                                           

 

                                         พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ

พนักงานช่วยเหลืองานศิลปะ

ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอนัญญา  รัตนกระจ่าง

พนักงานทำความสะอาด

 

 


 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th