กองช่าง
 

 

 


  นายวงศ์กรฉัตร  ทวีสิณบุณยธร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

  นายอาณัฐ  ปัญญา

นายช่างโยธา

 
 

 

พนักงานจ้าง


 

 นางสาวเจนนภา  จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป

นายอินทร  ภาวดี

คนงานทั่วไป

                                                    จ้างเหมาบริการ

 

นายพนม  โสภา

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

  นางสาวนฤมล  บุญมี

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th