กองช่าง
 

 

 


  นายวงศ์กรฉัตร  ทวีสินบุณยธร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

  นายอาณัฐ  ปัญญา

นายช่างโยธา

 
 

 

พนักงานจ้าง


 

 นางสาวเจนนภา  จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป

นายอินทร  ภาวดี

คนงานทั่วไป

 

นายอุดร  บุญธิ

คนงานทั่วไป

 

                                                          

                                                          จ้างเหมาบริการ

นายพนม  โสภา

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

  นางสาวนฤมล  บุญมี

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

นายคนอง  พรหมวรรณ์

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

นายชินวัฒน์  จีนเจ๊ก

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th