กองช่าง

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์  อินทะนัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 นายอาณัฐ ปัญญา
นายช่างโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้าง

 
 

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป


  นางสาวเจนนภา  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   

นายอินทร  ภาวดี

คนงานทั่วไป

นายประสิทธิ์  กันทวงษ์

คนงานทั่วไป

นายอุดร  บุญธิ

คนงานทั่วไป

   

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

   

 

 

นายสุชาติ  ปัญญา

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

 

   

 

 

 

 


 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th