กองช่าง

 


 นายชัยยุทธ ทาชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นางสาวปิยะนารถ  มูลสี

นายช่างโยธา

 นายอาณัฐ ปัญญา
นายช่างโยธา

 

 

 

พนักงานจ้าง

 
 

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป


  นางสาวเจนนภา  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายอินทร  ภาวดี

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายประสิทธิ์  กันทวงษ์

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายอุดร  บุญธิ

พนักงานปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

นายเสรี  รังษี

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายธีระศักดิ์  สาเพชร 

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายเอกพันธ์  ทิพบุญ

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

 
 

นายชินวัฒน์  จีนเจ็ก

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายวีรพงศ์  จันทร์พิสุข

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร

นายสุชาติ  ปัญญา

พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร


 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th