กองช่าง
 

 

 


  นายวงศ์กรฉัตร  ทวีสินบุณยธร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายวีระพันธ์  ตันมาละ

วิศวะโยธา

 

 

 

พนักงานจ้าง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปราณปรียา  ลังกาฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป

นายอินทร  ภาวดี

คนงานทั่วไป

  นางสาวนฤมล  บุญมี

คนงานทั่วไป

นายอุดร  บุญธิ

คนงานทั่วไป

นายคนอง  พรหมวรรณ์

คนงานทั่วไป

 

 

นายสุชาติ  ปัญญา

คนงานทั่วไป

 

 

 

จ้างเหมาบริการ

นายชินวัฒน์  จีนเจ๊ก

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

นายรัฐพงษ์  พิบูลย์

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th