กองคลัง

 


 นางสาวนงลักษณ์ ศิริวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

 


 นางสาวศุภลักษณ์ ลอยงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 นางสาววราภรณ์ ผลเชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี


 นางกรรณิการ์  ชัยรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ

   

 

พนักงานจ้าง

 

 
 


 นางนงลักษณ์ ปิติทรัพย์เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรทัย  ศรีดวงแก้ว

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีระศักดิ์  สาเพชร

 

 

 

คนงานทั่วไป

 

 

 


 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th