กองคลัง

 


 นางสาวนงลักษณ์ ศิริวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

 


 นางสาวศุภลักษณ์ ลอยงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 นางสาววราภรณ์ ผลเชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี


 นางกรรณิการ์  ชัยรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ

   

 

พนักงานจ้าง

 

 
 


 นางนงลักษณ์ ปิติทรัพย์เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรทัย  ศรีดวงแก้ว

คนงานทั่วไป

นายธีระศักดิ์  สาเพชร

คนงานทั่วไป

 

 

 


 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

นายธว้ชชัย  สอนง่าย

ผู้ช่วยเหลืองานแผนที่ภาษีและที่ดิน

 

 

 
 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th