สำนักปลัด

 


 นายวิวัฒน์  โดยบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
  
 

นายถวัลย์ศักดิ์  ชวนประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

  นางสาวเปมิกา ศรีสุวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

  นายเกียรติอนันต์  ตุละทา

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวพัสณียา  เมืองบุตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลชนก  บุญธรรมมี

นิติกร

 

นางสาวสุพัตรา  รินทาง

นักวิชาการเกษตร

 

 

นายอนุวัฒน์  เครื่องคำ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ

 นักวิชาการสุขาภิบาล

 

   

 

 

พนักงานจ้าง

 
 

 นายชลธิศ  กันทวงค์

คนงานทั่วไป

 นางเนตรทราย โสภา

คนงานทั่วไป

นางสาวอพิมนต์ ภาวดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสมพร  พิบูลย์

พนักงานขับรถยนต์

 
นายเพิ่มศักดิ์  โสภา

คนงานทั่วไป

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเฉลิมพล  มหาวัน

คนงานทั่วไป

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายสุเทพ  อุดร

คนงานทั่วไป

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประสิทธิ์  กันทวงษ์

คนงานทั่วไป

งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

นายประเวทย์  บุญรักษา

คนงานทั่วไป

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

นายพนม  โสภา

คนงานทั่วไป

งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายเอกลักษณ์  ดวงจันทร์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประสิทธิ์  อินตา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวัชรพงค์  สอนง่าย

พนักงานเก็บขยะ

 

 

นายอุเทน  สุปันโน

พนักงานเก็บขยะ

 

 
 

 

 

 

 

 

   

นายนพดล  โสภา

ยามรักษาความปลอดภัย

 

 

       
   

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th