สำนักปลัด

 


 นางสาววราภรณ์ ยานัน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
  

 

 

 

 

 

 
 

นายถวัลย์ศักดิ์  ชวนประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

  นางสาวเปมิกา ศรีสุวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

  นายเกียรติอนันต์  ตุละทา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

จ่าสิบเอกสรวีย์  โสภา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

นายณัฐวิรุฬห์  วิรุฬห์วิริยางกูร

นิติกร

นางทัศน์พาสิณฑ์  วงศ์มณี

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

   

นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ

 นักวิชาการสุขาภิบาล

 

 

   
   

 

พนักงานจ้าง

 

 

 

   
 

 นายประสงค์ เตภักดี

พนักงานขับรถ

 นางเนตรทราย โสภา

คนงานทั่วไป

นางสาวอพิมนต์ ภาวดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 นายชลธิศ  กันทวงค์

คนงานทั่วไป

 

 

  

 
   

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

   
 

 

 

 

นายเพิ่มศักดิ์  โสภา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเฉลิมพล  มหาวัน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

 

 

นายนคร  จอมแปง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมหมาย  เจนจัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประเวทย์  บุญรักษา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

นายสมพร  พิบูลย์

พนักงานทำความสะอาดและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

นายนพดล  โสภา

ยามรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th