สำนักปลัด

 


 นางสาววราภรณ์ ยานัน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
  

 

 

 

 

 

 
 

นายถวัลย์ศักดิ์  ชวนประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

  นางสาวเปมิกา ศรีสุวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

  นายเกียรติอนันต์  ตุละทา

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพัสณียา  เมืองบุตร

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐวิรุฬห์  วิรุฬห์วิริยางกูร

นิติกร

นางทัศน์พาสิณฑ์  วงศ์มณี

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์  เครื่องคำ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ

 นักวิชาการสุขาภิบาล

 

 

   
   

 

พนักงานจ้าง

 

 

 

   
 

 นายประสงค์ เตภักดี

พนักงานขับรถ

 นางเนตรทราย โสภา

คนงานทั่วไป

นางสาวอพิมนต์ ภาวดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 นายชลธิศ  กันทวงค์

คนงานทั่วไป

นายสมหมาย  เจนจัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเฉลิมพล  มหาวัน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  

 
   

นายสมพร  พิบูลย์

คนงานทั่วไป

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

   
 

นายประเวทย์  บุญรักษา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเพิ่มศักดิ์  โสภา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 

นายสุเทพ  อุดร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

 

 

 

 

 

 

 

นางนฤมล  บุญมี

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนพดล  โสภา

ยามรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th