สมาชิกสภาเทศบาล

 


 นายเหลื่อม ธรรมปัญญา
ประธานสภาฯ

 


 นายทองล้วน วงษา
รองประธานสภาฯ

 

นางปภาดา  สุยะนันทน์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


 


 นางวันเพ็ญ อาทิตย์
สท.เขต 1

 


 นายปริญญา บุญทวี
สท.เขต 1

 


 นายวิจารณ์ ตุละทา
สท.เขต 1

 


 นายสวงษ์ มูลทา
สท.เขต1

 


 นางสายพิน ภาวดี

สท.เขต 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


 


 นางสาวเบญจมาภรณ์ ภิรักษ์
สท.เขต 2

 


 นายสุพจน์ จักรคำ
สท.เขต 2

 


 นายประพันธ์ หิรัญญา
สท.เขต 2

 


 นายเชาวลิต ลือเลิศ
สท.เขต 2
 

 

 


 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th