สมาชิกสภาเทศบาล

 


 นายเหลื่อม ธรรมปัญญา
ประธานสภาฯ

 


 นายทองล้วน วงษา
รองประธานสภาฯ

 

นางปภาดา  สุยะนันทน์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


 


 นางวันเพ็ญ อาทิตย์
สท.เขต 1

 


 นายปริญญา บุญทวี
สท.เขต 1

 


 นายวิจารณ์ ตุละทา
สท.เขต 1

 


 นายสวงษ์ มูลทา
สท.เขต1

 


 นางสายพิน ภาวดี
เลขานุการสภาฯ

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


 


 นางสาวเบญจมาภรณ์ ภิรักษ์
สท.เขต 2

 


 นายสุพจน์ จักรคำ
สท.เขต 2

 


 นายประพันธ์ หิรัญญา
สท.เขต 2

 


 นายเชาวลิต ลือเลิศ
สท.เขต 2
 

 

 


 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th