คณะผู้บริหาร

 


 นายวิชัน เมธา
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

 


 


  
   นายรัตถพงษ์ มังคลา 
รองนายกเทศมนตรี

 


 


 นายถนอม ไชยขาว
รองนายกเทศมนตรี

 


 


 


 


 นายสงวน แสงคำมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

 


 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th