รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2559

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2558

- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2557

- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

- รายงานรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2556


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th