รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561

 

สมัยวิสามัญ

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 เดือนมกราคม 2561

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 เดือนเมษายน 2561

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2561

 

สมัยสามัญ

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 เดือนสิงหาคม 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 7 เดือนกันยายน 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 เดือนกันยายน 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 เดือนธันวาคม 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 เดือนธันวาคม 2561

 

******************************************************

 

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560

สมัยวิสามัญ

-  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เดือนเมษายน 2560

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เดือนเมษายน 2560

 

สมัยสามัญ

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2560

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 เดือนกันยายน 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 19 เดือนกันยายน 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เดือนกันยายน 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 เดือนธันวาคม 2560

 

******************************************************

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2559

สมัยวิสามัญ

-  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2559

-  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 เดือนกันยายน 2559

 

สมัยสามัญ

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2559

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 เดือนกันยายน 2559

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 เดือนกันยายน 2559

-  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 เดือนธันวาคม 2559

******************************************************

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  (ครั้งแรก) วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th