Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  >> อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 และ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 และ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7  >> อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 239.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 239.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด)  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th