ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง
 
ไฟล์แบบฟอร์ม
                                         3. ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th