เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจใช้สิทธิ
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
 
 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
" เ ลื อ ก ตั้ ง โ ป ร่ ง ใ ส ร่ ว ม ใ จ ใ ช้ สิ ท ธิ "
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th