แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ กกต.
แจ้งประกาศ กกต. นะคะ
 
ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี"
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 
ผลของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฉบับนี้ มีผลให้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งจากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ทั่วประเทศ พ้นจากตำแหน่งทันทีที่ กกต.ออกประกาศ (1 ก.พ. 64) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงการเปิดรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 64 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 ต่อไป

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th