รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
ประกาศรับสมัครงาน
 
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดฯ
- คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 อัตรา
- คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บขยะ) จำนวน 3 อัตรา
กองคลัง
- คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บฯ) จำนวน 1 อัตรา
กองช่าง
- คนงานทั่วไป (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) จำนวน 3 อัตรา
 
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th