ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประชาสัมพันธ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรดโควิด-19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำงานของหนยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาการชอมีบัตร ชอมีบัตรใหม่หรือชอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่หรือปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนตระะวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุจะปราฎบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลานี้สมารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ 31 กรฎาคม 2563 โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับและบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถตวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชชน และผู้ถือบัตรสามารถใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม
 
รายละเอียดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลา การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th