ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คลิกที่นี่

 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

--------------------------------------------------

            ตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2561 นั้น

            บัดนี้ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

101 นายสมหมาย เจนจัด

102 นางสาวนฤมล บุญมี

103 นายประเวทย์ บุญรักษา

104 นายสุเทพ อุดร

105 นายเฉลิมพล มหาวัน

106 นายเพิ่มศักดิ์ โสภา

107 นายภูวดล ชูรักษา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

201 นายพนม โสภา

202 นายอุเทน สุปันโน

203 นายประสิทธิ์ กันทวงษ์

204 นายศุภชัย สุกพัตร์

2. กองคลัง - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในตำบล)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

301 นายธวัชชัย สอนง่าย

302 นายธีระศักดิ์ สาเพชร

3. กองช่าง - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณะ)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

401 นายสุชาติ ปัญญา

402 นายอินทร ภาวดี

403 นายคะนอง พรหมวรรณ์

4. กองการศึกษา - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

501 นางสาววราลักษณ์ กันทวงค์

 

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกง โดยสอด ชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

2 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ไปในวันสอบ ถ้าผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวข้างต้น กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับการ เรียกชื่อเข้าห้องสอบจากกรรมการคุมสอบ

4 กรรมการคุมสอบต้องไม่ทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดการทุจริตหรือ ละเว้น เมื่อเกิดการทุจริตในการสอบ มิฉะนั้น จะถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง

5 ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ พร้อม พยานหลักฐาน แล้วรายงานต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลเหมืองแก้วทันที

6 เทศบาลตำบลเหมืองแก้วจะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลเหมืองแก้ว

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

                                                                   (นายวิชัน เมธา)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th