โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำ

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th