การจัดเก็บขยะ

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขออนุญาตชี้แจงการดำเนินงานการจัดเก็บขยะภายในตำบลเหมืองแก้ว ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (สติ๊กเกอร์) 
1.เพื่อควบคุมปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกครัวเรือนตำบลเหมืองแก้ว 
3.เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ก่อนที่จะมีการจัดเก็บเพื่อนำขยะไปกำจัด

ข้อมูลการจัดเก็บขยะของครัวเรือนในพื้นที่
1. จำนวนครัวเรือนในตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 2,820 ครัวเรือน
2. การดำเนินการก่อนมีการจัดทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (สติ๊กเกอร์) 
- จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,012 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,808 ครัวเรือน
- ปริมาณขยะที่จัดเก็บ จำนวน 89.5 ตัน/เดือน
- ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำนวน 88.44 กิโลกรัม/เดือน
- ปริมาณขยะ (ถุงละประมาณ 7.5 กิโลกรัม ) จำนวน 12 ถุง/เดือน
3. ผลดำเนินการหลังมีการจัดทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (สติ๊กเกอร์) 
- จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,220 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,600 ครัวเรือน
- ปริมาณขยะที่จัดเก็บ จำนวน 84.00 ตัน/เดือน
- ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำนวน 68.85 กิโลกรัม/เดือน
- ปริมาณขยะ (ถุงละประมาณ 7.5 กิโลกรัม)จำนวน 10 ถุง/เดือน
4. เปรียบเทียบการดำเนินการหลังมีการจัดทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (สติ๊กเกอร์) 
- จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นฯจำนวน 208 ครัวเรือน
- ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลง จำนวน 4.00 ตัน/เดือน
- ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน (รวมครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น)จำนวน 68.85 กิโลกรัม/เดือน
- ปริมาณขยะ (ถุงละประมาณ 7.5 กิโลกรัม) ลดลงจำนวน 2 ถุง/เดือน

ดังนั้น การจัดทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (สติ๊กเกอร์) ส่งผล ดังนี้
1.ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญของการจัดเก็บขยะมากยิ่งขึ้น 
2.จำนวนปริมาณขยะที่จัดเก็บมีจำนวนน้ำหนักลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในตำบลเหมืองแก้วให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนที่จะนำมาทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดจำนวนขยะ ลดมลพิษที่เกิดจากขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3.สัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นมิได้เป็นการขาย แต่เป็นสัญลักษณ์เพื่อมอบให้สำหรับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ เดือนละจำนวน 12 ดวง /ครัวเรือน และมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 40 บาท /เดือน ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณขยะเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ประมาณ 90 กิโลกรัม/ครัวเรือน/เดือน หรือประมาณ 11 กิโลกรัม/ครัวเรือน/สัปดาห์) 
4.ครัวเรือนที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นรายปี ทางเจ้าหน้าที่ได้คำนวณจำนวนสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ให้เท่ากับจำนวนเดือนที่ได้จ่ายล่วงหน้า เช่นหากจ่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – ตุลาคม 2559 จำนวน 12 เดือน โดยที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้เริ่มดำเนินจัดทำโครงการจัดทำสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ในเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนั้นครัวเรือนดังกล่าวจะได้รับสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) จำนวน 48 ดวง (4 เดือน X 48 ดวง) 
5.หากครัวเรือนที่มีปริมาณขยะจำนวนมากและมีจำนวนสติ๊กเกอร์ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอความร่วมมือท่านดำเนินการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนก่อนนำมาทิ้งให้เทศบาลจัดเก็บ หรือให้แจ้งความจำนงในการขอเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ เป็นเดือนละ 24 ดวง /ครัวเรือน และมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 80 บาท /เดือน
6. การจัดทำถุงขยะที่มีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอเรียนว่ายังไม่สามารถจะดำเนินการได้ เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้ดำเนินการดังกล่าวไปแล้ว ถูกหน่วยงานผู้ตรวจสอบได้ทักท้วงการดำเนินการและให้เรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งขณะนี้หลายแห่ง อยู่ในระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานผู้ตรวจสอบ 
7.การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) หลุด/ลอก/เปื้อนน้ำ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อท้วงติงดังกล่าว ซึ่งในระหว่างนี้เป็นช่วงฤดูฝนเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้นำขยะมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านในวันและเวลาที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว (ทุกวันพุธ/วันเสาร์) 
8.ขอความร่วมมือครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 1,600 ครัวเรือน) ได้เห็นความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เพื่อให้ตำบลเหมืองแก้วปราศจาก ขยะตกค้างและลดปัญหาการลักขโมยสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำหมู่บ้านหรือที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 
9.หากมีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับครัวเรือนที่มีอยู่จริงภายในตำบลเหมืองแก้ว เทศบาลตำบลเหมืองแก้วอาจพิจารณายกเลิก การดำเนินการจัดทำสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ดังกล่าวต่อไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th