ประกาศรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559

เพื่อปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วดังต่อไปนี้

 

                    1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตราดังนี้

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนสำนักปลัดเทศบาล

ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

                    1.1.1 พนักงานช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และการจัดการงานบุคคล   จำนวน 1   อัตรา

                    1.1.2 ยามรักษาความปลอดภัย                                             จำนวน   1   อัตรา

                    1.1.3 พนักงานดูแลอาคารและภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน    จำนวน   1   อัตรา

                    1.1.4 พนักงานปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน   6   อัตรา

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนกองคลังเทศบาล

ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

                    1.2.1พนักงานพิมพ์และช่วยเหลือเอกสารทั่วไป                          จำนวน  1   อัตรา

                    1.2.2 พนักงานช่วยเหลือการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จำนวน  1   อัตรา

1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนกองช่างเทศบาล

ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

                    1.3.1 พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร       จำนวน 10  อัตรา

                    1.3.2 พนักงานปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                           จำนวน  2  อัตรา

1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนกองการศึกษาเทศบาล

ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559

                    1.4.1 พนักงานช่วยเหลืองานสันทนาการ                                จำนวน  1   อัตรา


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th