ข่าวเด่น
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์  >> อ่านต่อ

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์
เชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564  >> อ่านต่อ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2564
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564
มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อแนะนำการปฏิบัติ กรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  >> อ่านต่อ

เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจใช้สิทธิ
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว รับใบสมัครเลือกตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาด้านเอกสาร หลักฐาน ก่อนวันรับสมัครจริง  >> อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ กกต.
ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี"  >> อ่านต่อ

นัดสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >> อ่านต่อ

งานเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติกรณีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น
ประชาสัมพันธ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น #สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 และส.ถ./ผ.ถ. 4/2 เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร  >> อ่านต่อ

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต่ อ ใ บ อ นุ ญ า ต #สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ แจ้งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  >> อ่านต่อ

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ โซนเหนือ อำเภอแม่ริม สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของอำเภอแม่ริมที่ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด  >> อ่านต่อ

ผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน
ผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  >> อ่านต่อ

1 2 3 4 5

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th