ข่าวเด่น
แนวทางปฏิบัติกรณี หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90.91) ปี ภาษี 2561, 2562, 2563 จำนวนปีภาษีละ 1 ชุด  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น
ประชาสัมพันธ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น #สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 และส.ถ./ผ.ถ. 4/2 เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร  >> อ่านต่อ

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต่ อ ใ บ อ นุ ญ า ต #สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ แจ้งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  >> อ่านต่อ

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ โซนเหนือ อำเภอแม่ริม สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของอำเภอแม่ริมที่ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด  >> อ่านต่อ

ผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน
ผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  >> อ่านต่อ

รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  >> อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 64 (ฉบับที่ 1)
กำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2564 พื้นที่ส่งน้ำฝายแม่แฝก (ฉบับที่ 1)  >> อ่านต่อ

พื้นที่เกษตรที่ต้องการเผา ต้องทำการขออนุญาตนะคะ
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด  >> อ่านต่อ

การชำระภาษี ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  >> อ่านต่อ

ประกาศอัตราภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  >> อ่านต่อ

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง  >> อ่านต่อ

แต่งตั้งพนักงานดำเนินการเกี่ยวกับงานภาษี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์งานภาษี เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

กำหนดการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
ด้วยขอให้ผู้ใช้น้ำชลประทานเคารพกติกาและยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ ขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ  >> อ่านต่อ

1 2 3 4 5

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th