งานประเพณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเหมือแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ จัดกิจกรรมประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2558 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา อันดีงามสืบต่อไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th