โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล ประจำปี 2558

ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมมาจากผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไปให้การสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเสนอปัญหาของแต่ละชุมชนในเวทีการประชุมระดับตำบล เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วต่อไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th