โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับแกนนำ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ และเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกันแบบบูรณาการ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th