โครงการงานวันส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรมวันส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานประเำพณีปี๋ใหม่เมือง ตำบลเหมืองแก้ว  ประจำปี 2557 เนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ทั้งนี้มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวเจ้าอาวาส จำนวน 7 วัด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลเหมืองแก้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สืบไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th