โครงการอาสาสมัครพิทักษ์โลก

เทศบาลตำบลเหมืองแ้ก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านวังป้อง โรงเีรียนบ้านต้นผึ้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมืองแก้ว และกศน.อำเภอแม่ริม ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์โลกตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2557 ในวันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังป้อง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ หวงแหน ปกป้องและต้องการที่จะดูแลโลก สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ลดขยะในชุมชน ลดปัญหาโลกร้อน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสืบไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th