โครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

เทศบาลตำบลเหมืองแ้ก้วร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนตัน และรพ.สต.บ้านวังป้อง จัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ในการที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ที่ได้ร่วมกับงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว พัฒนางานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครฯ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th