กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันภัยไข้เลือดออกอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเหมืองแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันภัยไข้เลือดออกอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการทำลายแหล่งน้ำขัง จัดเก็บขนย้ายขยะ เศษภาชนะที่ไม่ต้องการให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรายอะเบทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th