Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

Slide 3

รายงานผลการเลือกตั้งนายก ทต.และสมาชิกสภาเทศบาล

Slide 4

ขยายเวลาชำระภาษี

Slide 5

ขยายเวลาชำระภาษีปี2563

ข่าวเด่น
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2564
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564
มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อแนะนำการปฏิบัติ กรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th