Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ประกาศประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  >> อ่านต่อ

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เทศบาลตำบลเหมืองแก้วมีการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th